LuxusníHiFi.cz
  recenze     technické rady     poslechové studio     kontakty  
obchodní podmínky
LuxusníHiFi.cz odborný prodej a poradenství HiFi techniky a příslušenství. Nebojte se nám napsat a zeptat se na cokoliv, rádí Vám poradíme. Rady, jak co zapojit, najdete v technickém koutku.

pravidla e-shopu LuxusníHiFi.cz:
obchodní podmínky   doprava   vrácení zboží   záruka     obchodní podmínky
1. Uzavření smlouvy
Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě objednávek odběratele uskutečněných on-line obchodem, poštou, faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou poštou. Ve výjimečných případech je možné uzavřít smlouvu též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Vystavení závazné objednávky může předcházet nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není dohodnuto jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Obchodně dodací podmínky.
2. Objednávka
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí.
Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu, místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři) telefonický kontakt a elektronickou adresu
Jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství
Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Dodáním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.studiospalicek.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování svých osobních údajů.
3. Potvrzení objednávky
Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou. . Od tohoto okamžiku je odběratelem vystavená objednávka považována za závaznou, kterou jsou obě strany povinny respektovat.
4. Storno objednávky
Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem (telefonicky nebo na e-mail dodavatele).
5. Odeslání zboží
Dodavatel je povinen odeslat zboží způsobem dohodnutým s odběratelem. Náklady na zaslání tj. balné a poštovné hradí dodavatel. Jen u zboží, jehož hodnota nepřekročí částku 3000,- Kč uhradí poštovné odběratel.
(Cena se v tomto případě řídí dle platných ceníků doručovací služby). Objednané zboží je po dohodě možné převzít i osobně v provozovně firmy.
Dodavatel využívá služby přepravní společnosti PPL CZ s.r.o. Tato společnost nově zavádí odběrná místa, kde si může odběratel zboží osobně vyzvednout.
7. Platební podmínky
Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba dobírkou, (možno platit platební kartou, řidiči dopravce ( PPL CZ s.r.o.) jsou vybaveni čtečkou. Dále platba v hotovosti v provozovně dodavatele anebo převod peněz příkazem k úhradě na účet dodavatele.
8. Záruky
Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby zboží, není-li uvedeno jinak, je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od data prodeje. V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace. Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku.
Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží, nejméně však 2 roky ode dne výměny zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít.
V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §53 odst. 7 občanského zákoníku. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady a vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§49, §517 odst. 1, §597, §623, §679).
Reklamace
O případné reklamaci nás prosím informujte na našich telefonních číslech, nebo naší e-mailové adrese.
Reklamované zboží zašlete:
na adresu naší provozovny - Studio Špalíček, Dr. Martínka 6, 700 30 Ostrava, anebo přímo na adresu autorizovaného servisu uvedeného v přiloženém záručním listu.
K zásilce přiložte prosím stručný popis závady (co konkrétně nefunguje) a Vaši zpáteční adresu na kterou bude zboží vráceno + telefonní kontakt na Vás, popř. emailovou adresu.
Dále přiložte prosím záruční list, popř. doklad (stačí kopie) o nabytí reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě.
Vaši případnou reklamaci vyřídíme v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou.doprava
1. Doprava po celé ČR
Rozvoz po celé České republice zajišťuje spediční firma PPL CZ s.r.o. , ta Vám doručí balík den po jeho podání. Náklady na zaslání tj. balné a poštovné hradí dodavatel.Jen u zboží jehož hodnota nepřesahuje částku 3000,- hradí poštovné odběratel. ( Cena se řídí dle platných ceníků doručovací služby ). Zboží je po dohodě možné převzít i osobně v provozovně firmy.
Prosíme o kontrolu zásilky při převzetí, pokud je obal poškozen (proděravělý, roztržený, promáčklý, nebo jinak zdeformovaný) je nutné tuto skutečnost zaznamenat do přepravního listu, popř provést ihned za přítomnosti dopravce kontrolu zboží.
V opačném případě společnost PPL CZ s.r.o. neuznává reklamace škod způsobených přepravou!!!

2. Doprava na Slovensko
Zboží zasíláme také na Slovensko, rozvoz po celé Slovenské republice zajišťuje spediční firma PPL CZ s.r.o. Termín dodání zboží do dvou dnů od jeho podání na určenou adresu. Dopravné si klient hradí sám.
Přepravné :
balík do 10 kg - 550,- Kč
balík do 20 kg - 700,- Kč
balík nad 20 kg - 850,- Kčvrácení zboží
Dle zákona č. 367/2000 má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, aby si mohl zboží převzít zpět.
Odstoupení není možné u zboží pořízeného na splátky.
Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, je nutné zaslat nepoškozené zboží v uvedené lhůtě - 14 dnů, bez známek používání nebo opotřebování, v původním obalu ( včetně záručního listu ) na vlastní náklady vč. pojištění na adresu našeho poslechového studia - Dr. Martínka 1590/6, Ostrava - Hrabůvka 700 30. Po obdržení takto vráceného zboží bude spotřebiteli vrácena zaplacená částka, a to bankovním převodem. Tyto podmínky se samozřejmě nevztahují na vrácení použitého, nefunkčního či jinak poškozeného zboží, nebo zboží poškozeného dopravou.
Zboží, které bude použité nebo poškozené, uložíme na obchodě Dr. Martínka 1590/6, Ostrava.záruka
Všechny výrobky prodávané internetovým obchodem www.Studiošpalicek.cz jsou schválené pro provoz v ČR.
Délka záruky je minimálně 24 měsíců, tato doba počíná dnem vystavení faktury (popř. jiného účetního dokladu) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží jako záruční list (v případě, že záruční list není přiložen). Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím ( značka ,druh,) nebo neobdržel se zbožím daňový doklad je povinen podat ihned (nejpozději do 7 dnů od obdržení zásilky) písemnou zprávu na adresu dodavatele, který doklad vystavil. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou) má kupující právo požadovat výměnu věci nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, zápis o poškození),
neodbornou instalací či obsluhou, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v přiložené dokumentaci,
zboží bylo poškozeno přírodními živly,
zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo bylo poškozeno nadměrným zatěžováním.

zboží bylo poškozeno mechanicky